Denebola
PAOLO FRESU & DINO RUBINO, per Linda Marengo.
PAOLO FRESU & DINO RUBINO, per Linda Marengo.
PAOLO FRESU & DINO RUBINO, per Linda Marengo.
PAOLO FRESU & DINO RUBINO, per Linda Marengo.
PAOLO FRESU & DINO RUBINO, per Linda Marengo.
PAOLO FRESU & DINO RUBINO, per Linda Marengo.
PAOLO FRESU & DINO RUBINO, per Linda Marengo.
PAOLO FRESU & DINO RUBINO, per Linda Marengo.
PAOLO FRESU & DINO RUBINO, per Linda Marengo.
PAOLO FRESU & DINO RUBINO, per Linda Marengo.
PAOLO FRESU & DINO RUBINO, per Linda Marengo.
PAOLO FRESU & DINO RUBINO, per Linda Marengo.